Vispārīgie nosacījumi

PIRKUMA UN PĀRDOŠANAS NOLĪGUMS
VISPĀRĪGI NOTEIKUMI


1. TULKOJUMA JOMA, DEFINĪCIJAS UN PRINCIPI
1.1. Šī Līguma Vispārīgie noteikumi un nosacījumi attiecas uz visiem InSpe, IĮ Preču (kā noteikts tālāk) piegādēm un piegādēm Pircējam.
1.1. Šiem vārdiem un frāzēm, kas rakstīti ar lielajiem burtiem, ir atbilstošā nozīme, kas tiem piešķirta turpmāk, ja vien tie nav saderīgi ar to saturu vai kontekstu:
1.1.1. Interpretācija - kad vien konteksts prasa, visi vienskaitļa vārdi ietver daudzskaitli un otrādi, un katrs dzimums ietver jebkuru citu dzimumu. Vārda "ieskaitot" lietošanu, ja tas seko jebkuram vispārīgam apgalvojumam, jēdzienam vai priekšmetam, neuzskata par tāda apgalvojuma, jēdziena vai priekšmeta ierobežošanu ar tādiem īpašiem terminiem vai jautājumiem, kas parādās tūlīt aiz šāda vārda vai tamlīdzīgiem elementiem vai jautājumiem, vai tiek izmantota ierobežojoša valoda (piemēram, “neierobežota” vai “bet ne tikai” vai līdzīgas nozīmes vārdi), bet tiek uzskatīts, ka tā norāda uz jebkādiem citiem elementiem vai lietām, kuras varētu pamatoti sagaidīt. iespējami plašāka šāda vispārīga apgalvojuma, jēdziena vai priekšmeta nozīme. Vārda "apstiprinājums" vai "piekrišana" lietošana nozīmē iepriekšēju rakstisku apstiprinājumu vai piekrišanu.
1.1.2. Cena vai avansa maksājums - ir pilna cena, kas norādīta Īpašos nosacījumos, kas Pircējam iepriekš jāmaksā Pārdevējam par Līgumu, lai nodrošinātu Pircēja saistību pienācīgu izpildi saskaņā ar Līgumu un avansa samaksu par Pārdevēja turpmākajām saistībām; 1.1.3. Priekšnosacījums - nozīmē priekšnosacījumu, kas noteikts Līguma Īpašo nosacījumu 4.3. Punktā, t. pilnas cenas samaksa Pārdevējam pirms Līguma stāšanās spēkā un pienākuma izpilde Pārdevējam; 1.1.4. Zaudējumi - nozīmē zaudējumus / zaudējumus / zaudējumus līguma pārkāpuma dēļ. Vienas Puses zaudējums sastāv no faktiskiem, uz pierādījumiem balstītiem tiešiem zaudējumiem / zaudējumiem / zaudējumiem, kurus pārkāpēja Pusei vajadzēja paredzēt Līguma noslēgšanas laikā apstākļos un apstākļos, kas tai bija vai bija jāzina par iespējamām pārkāpuma sekām; 1.1.5. Pārdevējs - nozīmē InSpe, IĮ.
1.1.6. Pircējs - ir persona, kas iegādājas Preces, noslēdz Līgumu, to pieņemot un parakstot;
1.1.7. Preces - ir respiratori vai citas preces, ko Pārdevējs pārdod un piegādā Pircējam ar tik kvalitatīvām un citām specifikācijā aprakstītām un detalizētām īpašībām, kuras ir Līgumā paredzētā darījuma priekšmets.
1.1.8. Piegāde - ir Preču piegāde no Pārdevēja Pircējam attiecīgajā vietā, kas norādīta Īpašajos noteikumos;
1.1.9. Specifikācija - nozīmē Pārdevēja Īpašo nosacījumu pielikumu Nr. 1, kas norāda saskaņā ar Līgumu Pircējam pārdoto Preču tehniskās īpašības un to pārdoto daudzumu;
1.1.10. Līgums - ir starp Pārdevēju un Pircēju parakstīts pirkšanas un pārdošanas līgums, kas sastāv no Īpašajiem noteikumiem un nosacījumiem, ieskaitot visus tā pielikumus un grozījumus, un šiem Vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem.
1.1.11. Puses nozīmē Pārdevēju un Pircēju kopā, un "Puse" nozīmē jebkuru no tām;
1.1.12. Pasūtījums - nozīmē Pircēja rakstisku rīkojumu Pārdevējam pirkt un piegādāt papildu Preču daudzumu saskaņā ar Līgumu. Lai nerastos šaubas, uz šādu Rīkojumu izpildi attiecas visi Līguma noteikumi (izņemot Līguma cenu, kuru Pārdevējs Pircējam iesniegs atsevišķi un var norādīt Preču specifikācijā, kas parakstīta atsevišķi šim Pasūtījumam).


2. LĪGUMA SASTĀVS
2.1. Līgums sastāv no šiem vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem, kā arī īpašajiem noteikumiem un nosacījumiem, ieskaitot visus to pielikumus un grozījumus.
2.2. Jebkuru pretrunu gadījumā Īpašo nosacījumu noteikumi ir noteicošie pār Vispārējo nosacījumu noteikumiem 2.3. Neatkarīgi no iepriekš minētā, Līgums var būt atkārtoti lietojams vispārējs līgums, kas regulē attiecības ar jebkuru papildu Preču pirkumu, un ir pamats, lai noslēgtu un izpildītu turpmākos Preču pasūtījumus.
2.4. Pircējs, plānojot iegādāties papildu preču daudzumu, iesniedz Pārdevējam rakstisku pasūtījumu, norādot vēlamo papildu preču daudzumu. Šajā gadījumā Pārdevējs rakstveidā sazinās ar Pircēju 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtījuma saņemšanas par Cenas saskaņošanu par Preču papildu daudzumu.

3. PUŠU VISPĀRĪGIE PIENĀKUMI
3.1. Pārdevējs nav Preču ražotājs. Pārdevējs iegādājas Preces pasaules tirgū un piegādā tās saskaņā ar Līguma prasībām.
3.2. Pircējam ir jāmaksā par iegādātajām precēm Līgumā paredzētajā kārtībā.

4. CENA
4.1. Preču cenu nosaka iegādājamo un piegādājamo Preču daudzumam, un to norāda Īpašajos noteikumos. Noslēdzot Līgumu, Pircējs paziņo, ka saprot, ka Preču cena ir atkarīga no tirgus situācijas un fiksētā Preču cena, par kuru Puses iepriekš vienojušās Īpašos nosacījumos, var atšķirties no cenas, kuru Pārdevējs norādījis, iesniedzot turpmākos Pasūtījumus par papildu daudzumu. Cita starpā Pircējs ar šo paziņo un apstiprina, ka zina un saprot, ka sakarā ar lielo tirgus pieprasījumu pēc Precēm Preču cena Līguma noslēgšanas / Pasūtīšanas brīdī var būt augstāka nekā parasti tirgū, un Pircējam nav pretenziju pret Pārdevēju. nebūs nākotnē. Īpašajos noteikumos noteiktā cena ir galīga, un to nevar mainīt vai pārskatīt.
4.2. Cenai tiek pievienots pievienotās vērtības nodoklis (PVN) saskaņā ar piemērojamo likumu prasībām.
4.3. Avansa maksājuma veikšana tiks uzskatīta par cenas samaksu.

5. PREČU PIEGĀDE
5.1. Preču piegāde notiek uz Pircēja norādīto vietu Lietuvas Republikā, kas norādīta Īpašajos noteikumos. Preču piegādei Pārdevējs piemēro Īpašajos noteikumos paredzēto papildu maksu. Preces parasti tiek piegādātas no 21 (divdesmit viena) līdz 45 (četrdesmit piecām) kalendārajām dienām pēc pilnīgas Cenas samaksas Pārdevējam.

6. MAINĪT PASŪTĪJUMU
6.1. Pēc tam, kad Puses vienojas par Preču piegādi, Pircējam nav tiesību mainīt vai mainīt pasūtīto Preču daudzumu, izņemot gadījumus, kad tas notiek saskaņā ar abu Pušu rakstveida vienošanos. Uz līguma izmaiņām Preču daudzumā attiecas Līguma noteikumi neatkarīgi no tā, vai rakstiskais grozījumu līgums to paredz.

7. SADARBĪBA
7.1. Puses apņemas sadarboties Līguma izpildē un informēt viena otru par visiem šķēršļiem vai grūtībām, pildot savas attiecīgās saistības, kas noteiktas Līgumā, un pēc iespējas saprātīgāk palīdz viena otrai pārvarēt attiecīgos šķēršļus vai grūtības Līguma izpildē.

8. DOKUMENTI UN KONFIDENCIALITĀTE
8.1. Katra Puse ir atbildīga par to dokumentu pareizību, kurus tā iesniegusi saistībā ar Līgumu, kā arī par informāciju, uz kuras tie ir balstīti.
8.2. Puses tieši vai netieši šī Līguma darbības laikā vai pēc tā neizmanto vai neizpauž trešām personām komercnoslēpumus vai konfidenciālu informāciju par otru, par ko Puses ir uzzinājušas nekādā veidā vai citādi, izņemot gadījumus, kad to prasa piemērojamie tiesību akti un un / vai ja ir iegūta otras Puses iepriekšēja rakstiska piekrišana izmantošanai vai izpaušanai. Piekļuve šādiem noslēpumiem vai informācijai tiek piešķirta tikai tiem darbiniekiem vai Pušu pārstāvjiem, kuriem tas pamatoti vajadzīgs, veicot savus pienākumus saskaņā ar Līgumu, un ar nosacījumu, ka saskaņā ar likumu vai līgumu uz viņiem attiecas slepenības / neizpaušanas / konfidencialitātes pienākums. Ja kāds no Pušu darbiniekiem vai aģentiem pārkāpj viņu konfidencialitātes / neizpaušanas / konfidencialitātes pienākumu, Puses ir pilnībā atbildīgas viena otrai.
8.3. Puses vienojas, ka konfidenciāla informācija ietver informāciju par Līguma saturu un noteikumiem, kā arī visu informāciju, ko Puses viena otrai sniedz Līguma izpildes laikā.
8.4. Iepriekš izklāstītais konfidencialitātes pienākums paliek spēkā līdz brīdim, kad noslēpumi un informācija, uz ko attiecas šāds pienākums, kļūst publiski zināmi. Tomēr pienākums glabāt dienesta noslēpumu neattiecas uz informāciju, kas, pamatojoties uz ticamiem pierādījumiem:
8.4.1. ir vai ir bijis sabiedrībai vispārpieejams atklāšanas laikā vai pēc tam kļuvis pieejams sabiedrībai bez Pušu vainas;
8.4.2. to nav tieši vai netieši iegādājusies kāda no Pusēm un kas, kā Puses var pierādīt no rakstiskiem pierakstiem, bija Pušu kontrolē līdz brīdim, kad Puses tos atklāja; vai
8.4.3. trešā puse ir darījusi pieejamu vienai no pusēm neatkarīgi no piemērojamajiem tiesību aktiem.
8.5. Pusēm ir tiesības izpaust konfidenciālu informāciju saviem akcionāriem, dalībniekiem un vadības struktūru locekļiem, darbiniekiem, pārstāvjiem, iesaistītajiem juristiem, finanšu un / vai biznesa konsultantiem, auditoriem, baņķieriem, ekspertiem un konsultantiem, ja šāda informācija tiek sniegta. konfidencialitāte.
8.6. Ja Pircējs pārkāpj savu pienākumu samaksāt Cenu, procentus, soda naudas vai jebkādas citas maksājamās summas, Pārdevējam ir tiesības atklāt parādu piedziņas aģentūrām Līgumu un citu informāciju par Pircēju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar personas datiem, parādu un ar to saistītiem apstākļiem, vai arī sniegt šādus datus parādnieku datu bāzēm.
8.7. Lai izvairītos no šaubām, fakts, ka Pircējs ir Pārdevēja klients, netiks uzskatīts par konfidenciālu informāciju, un Pārdevējam ir tiesības šo informāciju atklāt savos mārketinga materiālos un citādi.

9. PREČU PIEŅEMŠANA
9.1. Pircējs paziņo, ka pirms Preču iegādes viņš ir iepazinies ar to kvalitāti un parametriem pirms šī Līguma noslēgšanas un viņam nav pretenziju pret Pārdevēju. Pircējs veic rūpīgu Preču pārbaudi, ieskaitot to ārējo pārbaudi Preču piegādes laikā, turpmākas pretenzijas netiek pieņemtas. Pircējs saprot, ka Preces būtībā ir vienreizējas lietošanas.
9.2. Ja Pārdevējs Preču piegādes brīdī nesaņems rakstiskas pretenzijas no Pircēja, Pircējs tiks uzskatīts par pilnībā apmierinātu ar viņam piegādātajām precēm, bez pretenzijām pret Pārdevēju un, ja nākotnē radīsies kādas saistītas prasības, Pircējs no tām atteiksies. Neskatoties uz pārējiem šī punkta noteikumiem, Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem Preču defektiem un / vai neatbilstībām, ja Pircējs neievēro paziņojuma un citus Līgumā apspriestos nosacījumus.
9.3. Preces tiks uzskatītas par atbilstošām Līgumam, neraugoties uz nelielām neatbilstībām / novirzēm, kas ir izplatītas uzņēmējdarbības praksē, tostarp, bet neaprobežojoties ar maziem iepakojuma defektiem, kas nevarētu izraisīt preču bojājumus vai vizuālo, krāsu vai nebūtiskas atšķirības no specifikācijām vai katalogiem. 9.4. Piegādātās preces nav atmaksājamas.
9.5. Lai izvairītos no šaubām, Puses nepārprotami vienojas, ka jebkura informācija, kas attiecas uz Precēm, piemēram, to īpašības, svars, garantijas un citi dati, kas iekļauti katalogos, prospektos, brošūrās, vietnēs, datu bāzēs, reklāmās, Pārdevēja un / vai saistītās personīgie cenu saraksti utt. nebūs derīgi / nebūs daļa no šī Līguma vai tā noteikumiem, ja vien atsauce uz šo informāciju nav skaidri un nepārprotami norādīta šajā Līgumā (tā sastāvdaļās).
9.6. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem vai jebkādiem citiem zaudējumiem / bojājumiem / bojājumiem, kas var rasties Preces vai to lietošanas rezultātā, ieskaitot bojātu vai nepiemērotu Preču bojājumus, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar veselības zaudēšanu, ražošanu, peļņas zaudēšanu, no tā izrietošiem zaudējumiem (bojājumiem). ) un visus sekojošos zaudējumus / zaudējumus / bojājumus, ja vien to nav izraisījis Pārdevēja nodoms
10. PIEGĀDES LAIKS UN Kavēšanās
10.1. Pārdevējs nav Preču ražotājs, tāpēc preces Lietuvas Republikas teritorijā parasti tiek piegādātas Pircējam 21 (divdesmit vienas) - 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā no Pilnas cenas kā avansa maksājuma ieskaitīšanas brīža Pārdevēja norēķinu kontā. Noslēdzot Līgumu / veicot Pasūtījumu, Pircējs piekrīt šim Preču piegādes perioda orientējošajam intervālam un paziņo, ka viņam nav pretenziju pret Pārdevēju un nebūs arī turpmāk.
10.2. Ja Pārdevējs uzzina, ka tas nevarēs piegādāt Preces iepriekšminētajā intervālā vai ja ir iespējama kavēšanās no tās puses, Pārdevējam, ja iespējams, nekavējoties jāinformē Pircējs, norādot laiku, kad var sagaidīt Piegādi, vai jāpiedāvā Pircējam jauns Piegādes datums. >
11. FORCE MAJEURE

11.1. Ja Līgumslēdzēju pušu pienācīgu izpildi pilnībā vai daļēji kavē kāds notikums, bezdarbība, karš vai naidīgums, jebkuras valdības vai aģentūras darbība, sprādziens, plūdi, zemestrīce, vētra vai cita dabas katastrofa, vai vispār jebkura situācija (līdzīga kas atšķiras no uzskaitītajiem vai atšķiras no tiem), kurus no šīs Puses nevar kontrolēt, šādus apstākļus uzskata par nepārvaramu varu, un Puse, kurai ir liegta iespēja, nekavējoties par to paziņo otrai Pusei un nav atbildīga par zaudējumiem / zaudējumiem / bojājumiem, ievainojumiem. vai izmaksas, kas radušās otrai Pusei šādas nepārvaramas varas rezultātā. Jebkurā gadījumā finansējuma trūkums vai citas grūtības, kas saistītas ar naudas / īpašuma saistībām, netiek uzskatītas par nepārvaramu varu un neatbrīvo attiecīgo Pusi no atbildības pret otru Pusi.
11.2. Puse, kas paļaujas uz nepārvaramas varas apstākļiem, sniedz otrai Pusei apstiprinājumu par nepārvaramas varas esamību. Šādi pierādījumi var būt attiecīgās tirdzniecības kameras vai valdības departamenta vai aģentūras (ja iespējams) paziņojums vai liecība vai paziņojums, kurā sīki izklāstīti fakti, kas var būt nepārvarama vara.

12. ĪPAŠUMA NODOŠANA
12.1. Ja Puses nav rakstiski vienojušās citādi, risks, ka preces nejauši pazaudē vai sabojājas, pāriet Pircējam no brīža, kad preces tiek piegādātas un piegādātas Pircējam Īpašajos noteikumos norādītajā vietā.
12.2. Preces īpašumtiesības uz Pircēju pāriet brīdī, kad preces tiek nodotas Pircējam
13. PARTIJU PAZIŅOJUMI UN GARANTIJAS
13.1. Pārdevējs garantē Pircējam, ka:
13.1.1. Pārdevējs ir Preču īpašnieks, un uz tām neattiecas noma, nodošana (izņemot saskaņā ar šo Līgumu), arests, strīdi vai citi ierobežojumi;
13.1.2. Preces atbilst kvalitātes prasībām, kas noteiktas specifikācijā.
13.2. Tā kā Precēm ir vienreizējs raksturs, uz tām neattiecas nekāda kvalitātes vai līdzīga garantija, tāpēc Pircējam nav tiesību šajā sakarā izvirzīt pretenzijas pret Pārdevēju, un Pārdevējam šajā sakarā nav pienākumu pret Pircēju.
13.3. Jebkurā gadījumā Pircējam netiek atmaksāti nekādi Preču trūkumi vai neatbilstības, ja Pircējs Līgumā noteiktajā paziņojuma termiņā par to rakstiski nepaziņo Pārdevējam, t.i. Preču piegādes brīdī.
13.4. Katra Puse paziņo un garantē otrai, ka: 13.4.1. tā ir pienācīgi izveidota un darbojas saskaņā ar tai piemērojamiem likumiem; 13.4.2. tai un tās pārstāvim, parakstot Līgumu, ir neierobežotas tiesības, pilnvaras, pilnvaras un iespējas parakstīt, izpildīt un uzrādīt Līgumu; Līgums nosaka attiecīgās Puses spēkā esošās un juridiski saistošās saistības, kas pret to jāveic saskaņā ar Līguma noteikumiem / noteikumiem;
13.4.3. tā ir veikusi visus korporatīvos un juridiskos pasākumus, kas vajadzīgi, lai leģitimizētu Līguma izpildi un izpildi, kā arī savu Līgumā noteikto saistību izpildi, ieskaitot visu nepieciešamo korporatīvo, valdības vai citu pilnvaru, piekrišanu vai atļauju iegūšanu;
13.4.4. nedz Līguma izpilde, nedz Līguma noteikumu / noteikumu ievērošana nav pretrunā nevienam Līguma noteikumam un nav (i) tiesas vai šķīrējtiesas nolēmums, norādījums, rīkojums, dekrēts vai jebkurš tiesas, šķīrējtiesas, valdības vai vietējās pašvaldības lēmums, kas piemērojams Pusei; vai (ii) jebkuru darījumu, līgumu, saistības, licenci vai pilnvarojumu, kas adresēts Pusei; vai (iii) jebkuru piemērojamo likumu un / vai (iv) Pušu kreditoru jebkādu materiālo tiesību pārkāpums vai neatbilstība;
13.4.5. Līgums tiek noslēgts savstarpējās sarunās, un līguma noteikumi ir Pušu interesēs, taisnīguma, saprātīguma un taisnīguma principos.
13.5. Puses garantē viena otrai, ka paziņojumi un garantijas, kas šajos noteikumos un nosacījumos sniegti Līguma izpildes dienā, ir pareizi un precīzi un paliek tādi līdz pilnīgai izpildei un līdz tam paziņojumi un garantijas ir derīgas atbilstoši to nozīmei. Turklāt viņi viens otram garantē, ka neviens no viņiem neizlaiž vai neizlaiž neko tādu, kas kādu no šiem apgalvojumiem un garantijām padarītu nepatiesu vai maldinošu jebkādā materiālā ziņā.
13.6. Ja Līguma datumā un visā Līguma darbības laikā kāds no iepriekš minētajiem Puses paziņojumiem un garantijām visos būtiskajos aspektos nav precīzs, tad Puse tiks uzskatīta par būtisku Līguma pārkāpumu.

14. Apakšuzņēmēju un līgumu nodošana
14.1. Pārdevējam ir tiesības pēc saviem ieskatiem izmantot visus apakšuzņēmējus vai citas trešās personas (pakalpojumu sniedzējus), lai pienācīgi izpildītu Līgumā noteiktās saistības (piemēram, iepakošana, piegāde, iekraušana, preču transportēšana utt.). Pircējam nav tiesību aizliegt Pārdevējam izmantot apakšuzņēmējus vai citas trešās personas (pakalpojumu sniedzējus).
14.2. Pircējam nav tiesību nodot Līguma izpildi trešajai personai bez iepriekšējas rakstiskas Pārdevēja piekrišanas. Jebkura tiesību, prasību un saistību nodošana vai nodošana saskaņā ar šo Līgumu, pārkāpjot šī Līguma noteikumus, tiek uzskatīta par nelikumīgu, spēkā neesošu un spēkā neesošu.
14.3. Būtiskas izmaiņas jebkuras Puses juridiskās personas statusā par šīm izmaiņām nekavējoties paziņo otrai Pusei. Arī šajā gadījumā Pircējam jāpierāda spēja turpināt pildīt Līgumu.

15. SAISTĪBU Apturēšana
15.1. Ja Pircējs nenomaksā Cenu laikā, Pārdevējam ir tiesības nesākt izpildīt Līgumu / iesniegto Pasūtījumu, kamēr Pircējs nav samaksājis minēto cenu. Pārdevējs nav atbildīgs par šādu apturēšanu.
15.2. Laika posmā, kurā nepārvaramas varas dēļ ir apturēta vienas Puses saistību izpilde saskaņā ar šo Līgumu, otra Puse var attiecīgi apturēt visu vai daļu no šī Līguma izrietošo saistību izpildi, ciktāl tas ir komerciāli pamatoti.

16. LĪGUMA PĀRTRAUKŠANA
16.1. Līgumu var izbeigt pirms tā termiņa (termiņa) tikai šādu iemeslu dēļ:
16.1.1. ar Pušu savstarpēju rakstisku vienošanos

16.1.2. ja kāda no Pusēm ir būtiski pārkāpusi Līgumu un pārkāpums netiek novērsts 20 (divdesmit) dienu laikā pēc tam, kad cietusī Puse ir paziņojusi par pārkāpumu (ja vien Līgumā nav noteikts citādi), tai ir tiesības nekavējoties izbeigt Līgumu; 16.1.3. saskaņā ar citiem Līguma noteikumiem, kas skaidri atļauj Pusei izbeigt Līgumu.
16.2. Ja Pircējs kavē Cenas apmaksu ilgāk par 7 (septiņām) dienām un ja pārkāpums netiek novērsts 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Pārdevēja paziņojuma par saistību neizpildi, Puses vienojas, ka šis apstāklis ​​tiek uzskatīts par būtisku līguma pārkāpumu. , stājas spēkā nekavējoties un neskarot citas tiesības un tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kas Pārdevējam pieejami saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem vai Līgumu. Šādas izbeigšanas gadījumā Pārdevējam ir tiesības, cita starpā, uz zaudējumiem, par kuriem Līgumā iepriekš panākta vienošanās ar Pircēju, un kuru summa ir 25% (divdesmit pieci procenti) no Cenas. Pārdevējam ir tiesības ieskaitīt šīs summas no jebkurām pircējam pienākošajām summām 16.3. Ja Pircējs nepieņem Preces norunātajā laikā, Pārdevējam ir tiesības pieprasīt Pircējam rakstveidā pieņemt Piegādi rakstiski papildu saprātīgā laika posmā, kā arī pieprasīt, lai Pircējs maksā procentus (0,5% (piecas desmitdaļas) dienā) un / vai kompensāciju par zaudējumiem un zaudējumiem, kas radušies Pircēja vainas dēļ; jebkurā gadījumā laika periods, kas nav mazāks par 5 (piecām) un ne vairāk kā 10 (desmit) dienām, tiek uzskatīts par saprātīgu. Ja tādu iemeslu dēļ, par kuriem Pārdevējs nav atbildīgs, Pircējs nepieņem Piegādi norādītajā papildu saprātīgajā laika periodā, Pārdevējam ir tiesības izbeigt Līgumu attiecībā uz tām precēm, kuras Pircējs nav akceptējis ar rakstisku paziņojumu.
16.4. Ja kāda iemesla dēļ, par kuru Pircējs nav atbildīgs, Pārdevējs nepilda Piegādi Vispārējo noteikumu 10.1. Punktā noteiktajā termiņā, Pircējam ir tiesības izbeigt Līgumu, rakstiski paziņojot par to Pārdevējam. Šajā gadījumā Pārdevējs visas samaksātās summas (visu Cenu) atdod Pircējam 3 (trīs) darba dienu laikā, pārskaitot tās atpakaļ uz Pircēja norēķinu kontu, kas norādīts Īpašos nosacījumos.
16.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 6 (sešām) nedēļām pēc kārtas, jebkurai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu bez atbildības pret otru Pusi, rakstiski paziņojot par to otrai Pusei.
16.6. Izbeigšana neietekmē to noteikumu spēkā esamību, kas attiecas uz konfidencialitāti, atbildību, piemērojamiem tiesību aktiem, strīdu izšķiršanu vai jebkuru citu šī Līguma noteikumu, kas pēc savas būtības nav būtiski neatkarīgi no Līguma izbeigšanas.
16.7. Līguma izbeigšana nenoliedz Pušu noteiktās tiesības uz samaksu vai citas prasības, kas jāizpilda pirms Līguma izbeigšanas. Līguma izbeigšana arī neliedz pienākumu veikt Preču piegādi, par kuru jau ir sākta vienošanās, ja un ciktāl tas ir saprātīgi saderīgs ar faktisko Līguma izbeigšanas pamatojumu, ja vien Puses nevienojas citādi.

17. ATBILDĪBA
17.1. Ja Puse ir pārkāpusi Līgumu, tostarp sniegusi nepareizu informāciju (nepareizs, neprecīzs vai slēpts apstiprinājums vai garantija), kas paredzēta Līgumā, Puse, kura pārkāpusi Pusi, atlīdzina otrai Pusei radušos zaudējumus un zaudējumus.
17.2. Pircējs nav tiesīgs izvirzīt pretenzijas, pārdot vai atlīdzināt Pārdevējam procentus, zaudējumus vai zaudējumus, kas radušies bojājumu, zaudējumu vai zaudējumu dēļ novēlotas piegādes rezultātā.
17.3. Pārdevējs ir atbildīgs Pircēja priekšā tikai par tiem zaudējumiem, kas Pircējam radušies tīša / apzināta Pārdevēja līguma pārkāpuma vai Pārdevēja rupjas nolaidības dēļ. Pārdevējs nav atbildīgs Pircējam par jebkādiem izrietošiem zaudējumiem / zaudējumiem / zaudējumiem, bezpeļņas un citiem izrietošiem zaudējumiem.
17.4. Izņemot tīša pārkāpuma vai rupjas nolaidības gadījumus (ja atbildību nosaka piemērojamie tiesību akti), Pārdevēja atbildība par Piegādes noteikumu neizpildi vai nepareizu izpildi vai Pircējam piešķirto garantiju pārkāpšanu ir ierobežota līdz 5% (pieci procenti) no precēm, kuras nav piegādāts laikā vai vispār nav piegādāts vai nav piemērots lietošanai defektu vai neatbilstību dēļ, par kuriem Pircēja pārdevējam ir pienācīgi paziņots saskaņā ar Līgumu, Cenas.
17.5. Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem / zaudējumiem / zaudējumiem, procentiem vai soda naudām, kas radušās sakarā ar novēlotu Preču piegādi, ja šāda kavēšanās ir saistīta ar pārdevēja neatkarīgiem iemesliem, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar nepārvaramu varu. Jebkurā gadījumā piegādes laiks tiks uzskatīts par aizkavētu tik ilgi, kamēr notiek kavēšanās.
17.6. Noslēdzot Līgumu / veicot Pasūtījumu, Pircējs paziņo un apstiprina, ka saprot, ka pārdotās preces nav paredzētas medicīniskiem nolūkiem, neatbilst medicīniskā vai militārā inventāra un aizsardzības līdzekļu prasībām, ir paredzētas neprofesionālai personīgās veselības aizsardzībai un negarantē un nevar garantēt pilnīga indivīda aizsardzība pret jebkādām slimībām, veselības bojājumiem, vīrusu vai baktēriju infekcijām (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar COVID-19), kas nonāk cilvēka ķermenī. Šajā sakarā Pārdevējs arī nav atbildīgs par kādas personas slimībām, kuras valkājušas saskaņā ar šo Līgumu pārdotās preces. 17.7. Pircēja prasības par zaudējumu atlīdzību, kas pārsniedz iepriekš minētos ierobežojumus, un visas citas prasības, kas neatbilst iepriekšminētajām prasībām (izņemot gadījumus, kad Pārdevējs ir izdarījis tīšu vai rupju nolaidību), neattiecas uz visiem Pārdevēja Līguma un Pircēja nepildīšanas vai nepareizas izpildes gadījumiem iepriekš pilnībā atsakās no visām šīm prasībām.

18. PIEMĒROJAMIE LIKUMI UN STRĪDU RISINĀJUMS
18.1. Lietuvas Republikas likumi tiek piemēroti, interpretējot Līgumu un izšķirot strīdus, kas izriet no šī Līguma.
18.2. Visi jautājumi, kas rodas saistībā ar šī Līguma noteikumu izpildi, tiek risināti savstarpējās sarunās. Ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā netiek panākta vienošanās, jebkurš strīds, kas izriet no šī Līguma vai ir saistīts ar to, tiek galīgi atrisināts Lietuvas Republikas tiesā, nosakot jurisdikciju atbilstoši Pārdevēja juridiskās adreses atrašanās vietai, kas atklāta publiskajā reģistrā.

19. ATdalīšana
19.1. Puses vienojas, ka, ja kāds no Līguma noteikumiem nav derīgs vai nav izpildāms, Puses nekavējoties rakstiski un saskaņā ar Līguma garu vienojas šādu noteikumu aizstāt ar jaunu esošu un izpildāmu noteikumu, kas ir pēc iespējas līdzīgs grozītajai juridiskajai un ekonomiskajai ietekmei. Neviena noteikuma spēkā neesamība neietekmē visa Līguma vai saskaņā ar Līgumu noslēgto darījumu derīgumu, ja vien Puses nebūtu noslēgušas Līgumu bez šī noteikuma un šādus noteikumus nevar aizstāt ar jaunu iepriekš izklāstīto noteikumu.

20. CITI NOTEIKUMI
20.1. Izņemot gadījumus, kas skaidri noteikti vai noteikti Līgumā, tam nav mērķa, un tos nedrīkst uzskatīt par tādu, kas piešķir citai personai tiesības vai tiesiskās aizsardzības līdzekļus saskaņā ar Līgumu vai saistībā ar to, ja tas nav skaidri norādīts.
20.2. Ja vien nav skaidri norādīts citādi, jebkurš Puses pārkāpums vai kavēšanās, izmantojot savas pilnvaras un tiesības saskaņā ar šo nolīgumu, nenozīmē atteikšanos no šīm pilnvarām vai tiesībām, kā arī neviena atsevišķa vai daļēja darbība attiecībā uz šīm tiesībām vai pilnvarām neliedz veikt jebkādas turpmākas vai citas darbības vai jebkādas citas darbības. citu Līgumā paredzēto tiesību vai pilnvaru īstenošanai.
20.3. Puses skaidri vienojas, ka abas saprot I pielikuma noteikumus. 1 (Specifikācija) un visus Līguma noteikumus un nosacījumus.
20.4. Pielikumus uzskata par izlasītiem un par svarīgu nolīguma daļu 20.5. Līgums starp Pusēm (ieskaitot pielikumus) veido visu Līgumu starp Pusēm, aizstājot iespējamās iepriekšējās Pušu diskusijas un saraksti par Precēm.
20.6. Līguma dokumenti ir papildinoši. Ja rodas pretrunas starp Līguma dokumentu noteikumiem, noteicošie ir šādi prioritāšu noteikumi: (I) Īpašie noteikumi; (II) Īpašo nosacījumu pielikumi, ieskaitot specifikāciju; (III) šie vispārīgie noteikumi un nosacījumi

20.7. Visi grozījumi Līgumā tiek veikti rakstiski.
20.8. Vispārējie noteikumi ir parakstīti 2 (divos) identiskos eksemplāros. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Pēc abu Līguma eksemplāru parakstīšanas katrai Pusei tiek izsniegts 1 (viens) eksemplārs.


Noslēdzot Līgumu / veicot Pasūtījumu, Pircējs paziņo un apstiprina, ka saprot, ka pārdotās preces nav paredzētas medicīniskiem nolūkiem, neatbilst medicīniskā vai militārā inventāra un aizsardzības līdzekļu prasībām, ir paredzētas neprofesionālai personīgai veselības aprūpei un negarantē un nevar garantēt lietotāja pilnīgu aizsardzību pret jebkādām slimībām, veselības bojājumiem, vīrusu vai baktēriju infekcijām (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar COVID-19), kas nonāk cilvēka ķermenī. Šajā sakarā Pārdevējs arī neuzņemas nekādu atbildību par to cilvēku slimībām, kuri ir nēsājuši saskaņā ar šo Līgumu pārdotās Preces. Preces būtībā ir vienreizējas lietošanas.